Lae alla pdf-vormingus:

EDSA Koodeks otsemüüjate suhtes


OTSEMÜÜGI ETTEVÕTETE KÄITUMISKOODEKS OTSEMÜÜJATE SUHTES, OTSEMÜÜJATE VAHEL JA ETTEVÕTETE VAHEL

A. ÜLDIST

A.a. Eesmärk

Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon, olles Seldia – Euroopa Otsemüügi Assotsiatsiooni liige, on vastu võtnud käesoleva otsemüügi ettevõtete käitumiskoodeksi otsemüüjate suhtes, otsemüüjate vahel ja ettevõtete vahel (siin ja edaspidi nimetatud „Koodeks“), mis põhineb Euroopa otsemüügi käitumiskoodeksil otsemüüjate suhtes, otsemüüjate vahel ja ettevõtete vahel. Koodeks sisaldab suhtlemisjuhiseid otsemüügi ettevõtete ja otsemüüjate vahel, erinevate otsemüüjate vahel ja erinevate otsemüügi ettevõtete vahel. Koodeksi eesmärgiks on kaitsta otsemüüjaid, edendada ausat konkurentsi vaba ettevõtluse tingimustes, esitada eetiliselt otsemüügi teenimisvõimalust ning parandada otsemüügi avalikku mainet, s.t. arusaama, et otsemüük tähendab kvaliteetsete toodete õiglastel tingimustel müüki tarbijatele.

A.b. Terminid

Terminitel on Koodeksis järgmised tähendused:

(1) Otsemüük on igasugune turundus- või müügimeetod, mis põhineb müüja (edaspidi „otsemüüja“) ja tarbija vahelisel isiklikul kontaktil ning mis toimub väljaspool äriruume isikliku või individuaalse selgituse või toodete füüsilise või digitaalse tutvustamise teel.

(2) Tarbija: füüsiline isik, kes ostab tooteid eesmärkidel, mida võib lugeda väljapoole tema kauplemisala, äriala või elukutset jäävateks.

(3) EDSA – Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon: otsemüügi ettevõtete riiklik ühendus, mis esindab otsemüüjaid Eestis ja on Seldia – Euroopa Otsemüügi Assotsiatsiooni liige.

(4) Ettevõte: majandusüksus, mis kasutab oma kaubamärgiga või teenusemärgiga või identifitseeriva sümboliga seotud toodete turustamiseks otsemüügi levitussüsteemi ja on EDSA liige.

(5) Levitussüsteem: mis tahes organisatsioon ja meetodid, mis on mõeldud toodete turustamiseks.

(6) Otsemüüja: mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes on otsemüügi ettevõtte levitussüsteemi liige ja müüb selle ettevõtte tooteid või edendab või abistab nende müüki väljaspool äriruume, tavaliselt tarbija enda kodus, teise tarbija kodus või tarbija töökohas.

(7) Tulud: kogu sissetulek, mille otsemüüja teenib. Tulud võivad olla komisjonitasud, müügimarginaalid, kindlad summad, perioodijärgsed müügitulud, maksed, preemiad või muul kujul.

(8) Toode: materiaalsed või mittemateriaalsed kaubad või teenused, mis on mõeldud tarbijatele müümiseks.

(9) Ärimaterjalid: kaubad või teenused, mis on mõeldud otsemüüjatele abiks nende äritegevuste teostamisel ja arendamisel ning mis: (a) on mõeldud otsemüüjatele müümiseks või neile tasuta andmiseks ja (b) ei ole mõeldud tarbijatele edasimüümiseks.

(10) Makse: (a) sularahas tehtav makse või (b) ärimaterjalide ostmiseks tehtav makse, mida nõutakse otsemüüjalt otsemüügi ettevõtte levitussüsteemiga ühinemisel või perioodiliselt selles levitussüsteemis jätkuva osalemise tingimusena.

(11) Värbamine: tegevus, mille eesmärgiks on anda isikule võimalus saada otsemüüjaks.

(12) Koodeksi haldur: EDSA poolt määratud sõltumatu isik või organ, kes jälgib ettevõtete tegevuste vastavust Koodeksile ning lahendab Koodeksi alusel esitatud kaebusi.

A.c. Ettevõtted

Kõik EDSA liikmesettevõtted tõotavad järgida Koodeksit, mis on tingimus EDSA liikmekssaamisel ja edaspidisel liikmeksjäämisel. Kõik EDSA liikmesettevõtted peavad kuulutama avalikult oma EDSA liikmelisust ja käesoleva Koodeksi järgimist.

A.d. Otsemüüjad

Otsemüüjad ei ole otseselt antud Koodeksiga seotud, kuid ettevõtte levitussüsteemi liikmeksolemise tingimusena nõuab ettevõte neilt Koodeksist või sellistest käitumisreeglitest kinnipidamist, mis vastavad antud Koodeksi kriteeriumitele.

A.e. Eneseregulatsioon

Antud Koodeks on otsemüüjate eneseregulatsiooni meede. Koodeks ei ole õigusakt, kuid selle tingimustest kinnipidamine nõuab ettevõtetelt või otsemüüjatelt teatud eetilise käitumise kriteeriumit, mis vastab või ületab olemasolevaid juriidilisi nõudmisi. Antud Koodeksist mittekinnipidamine ei too endaga kaasa tsiviilvastutust või -kohustust. Ettevõtte ei ole pärast EDSA liikmelisuse peatamist enam antud Koodeksiga seotud. Sellegipoolest jäävad antud Koodeksi sätted kehtivateks sündmuste või tehingute suhtes, mis leidsid aset ettevõtte EDSA liikmeksoleku ajal.

A.f. Seadused

Ettevõtted ja otsemüüjad peavad järgima kõiki seadusest tulenevaid nõudeid. Seetõttu ei korda antud Koodeks kõiki seaduslikke kohustusi.

A.g. Standardid

Antud Koodeks sisaldab otsemüügi ettevõtete ja otsemüüjate eetilise käitumise juhiseid. Koodeksile on soovitatav viidata kui majandusharu standardile.

A.h. Territoriaalne kohaldatavus ja piiriülene mõju

EDSA lubab, et väljaspool Eestit toimuva otsemüügitegevuse puhul nõuab EDSA liikmeks astumise ja liikmelisuse jätkamise tingimusena igalt liikmelt Euroopa otsemüügikoodeksi järgimist seoses otsemüügitegevusega Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või Maailma Otsemüügi Assotsatsioonide Föderatsiooni (WFDSA) koodeksi järgimist väljaspool EMP-d toimuvate otsemüügitegevuste puhul, välja arvatud juhul, kui need tegevused kuuluvad mõne muu SELDIA või WFDSA-ga seotud DSA koodeksi pädevuse alla.

Kui ettevõtte kohta esitatakse koodeksiga seoses kaebus riigis, kus ta ei ole liige, peab ettevõte alluma koodeksiadministraatori jurisdiktsioonile oma asukohariigis (või kui ettevõte ei ole oma asukohariigis liige, siis mis tahes riigis, kus ta on otsemüügi assotsiatsiooni liige) ning ta peab kandma koodeksiadministraatori asukohariigis kaebuse lahendamisega seoses tekkinud mõistlikud kulud. Lisaks võib asukohariigi koodeksiadministraator (kui see on olemas) kooskõlastada tegevusi kaebuse esitaja riigi koodeksiadministraatoriga ning koodeksiga seotud väidetava kaebuse hindamisel kohaldada tähtsusjärjestust: i) eetikakoodeksi standardid kaebuse esitamise riigis, või ii) eetikakoodeksi standardid selle ettevõtte asukohariigis, kelle kohta kaebus esitati, või iii) vähemalt Euroopa eetikakoodeksis esitatud standardid.

B. SUHTED OTSEMÜÜJATEGA

B.a. Otsemüüja nõustumine

Ettevõtted teavitavad kõiki oma otsemüüjaid antud Koodeksi sisust ja nõuavad neilt ettevõtte levitussüsteemi liikmeksolemise tingimusena antud Koodeksist või selle kriteeriumitele vastavatest käitumisreeglitest kinnipidamist.

B.b. Värbamine

Suhtluses tulevaste või olemasolevate otsemüüjatega ei tohi ettevõtted ega otsemüüjad kasutada eksitavaid, petlikke või ebaausaid värbamismeetodeid.

B.c. Äriinformatsioon

Ettevõtte poolt otsemüüjatele ja potentsiaalsetele otsemüüjatele edastatav informatsioon ärivõimalusest ja sellega kaasnevatest õigustest, kohustustest ja tüüpilistest kuludest peab olema täpne ja ammendav. Ettevõtte turundusplaan peab olema läbipaistev ja arusaadav ning ei tohi olla eksitav. Ettevõtted ei või jätta edasimüüjakandidaadile mis tahes muljet, mida ei ole võimalik kinnitada või anda lubadusi, mida ei ole võimalik täita. Ettevõtted ei tohi esitada edasimüüjakandidaadile pakutavaid müügivõimaluse eeliseid eksitaval või petlikul moel.

B.d. Tulud ja aruanded

Ettevõtted esitavad otsemüüjatele korrapäraselt aruandeid vastavalt kas müügi, ostu, töötasude üksikasjade, komisjonitasude, preemiate, allahindluste, tarnete, tühistamiste ja muude asjakohaste andmete kohta kooskõlas ettevõtte ja otsemüüjate vaheliste kokkulepetega. Kõik tasumata rahasummad makstakse ja mis tahes kinnipidamised tehakse majanduslikult põhjendatud viisil kooskõlas kohaldatava riikliku õigusega.

Otsemüüjatele makstavad töötasud tulenevad toodete või teenuste müügist tarbijatele.  Otsemüüjate töötasud võivad põhineda otsemüüjate ning nende kaasatud inimeste poolsel müügil ja isiklikul tarbimisel.

Otsemüüjad ei saa töötasu teiste otsemüüjate värbamise eest müügisüsteemi, sellise erandiga, et ettevõtted võivad anda otsemüüjatele väikeseid stiimuleid, mis on kooskõlas riikliku õigusega.

B.e Töötasunõuded

1. Ettevõtted ja otsemüüjad ei esita valeandmeid oma otsemüüjate tegelike või võimalike müügitulemuste või töötasude kohta.

2. Töötasude ja müügiarvude esitamine peab

a) olema tõepärane ja täpne ning olema esitatud viisil, mis ei ole vale, pettuslik ega eksitav, ja

b) tuginema asjaomase turu dokumenteeritud ja põhjendatud asjaoludele.

3. Võimalikke müüjaid

a) tuleb teavitada, et tegelik töötasu ja müük on iga inimese puhul erinev ning et see oleneb müüja oskustest ning ajast ja pingutustest, mida ta antud tegevusse panustab, ja ka teistest teguritest, ja

b) tuleb jagada piisavalt teavet, et oleks võimalik põhjendatult hinnata töötasu teenimise võimalusi. See võib hõlmata näiteid sissetulekute kohta, mis põhinevad objektiivsetel ja selgelt määratletud kriteeriumidel (nt. iganädalane otsemüügitegevusele kulutatud aeg) või keskmise sissetuleku vahemike avalikustamist.

B.f. Suhted

Ettevõtted peavad varustama oma otsemüüjad nende tegevuse alguses kirjaliku lepinguga, mille on allkirjastanud nii ettevõte kui ka otsemüüja või kirjaliku teatisega, mis sisaldab kõiki vajalikke üksikasju otsemüüja ja ettevõtte omavahelistest suhtest. Ettevõtted informeerivad oma otsemüüjaid nende seaduslikest kohustustest, kaasa arvatud vajalikest litsentsidest, registreerimistest ja maksudest.

Ettevõtted ja otsemüüjad ei väärkasuta otsemüüja eraelu ega tema sotsiaalseid, intellektuaalseid või emotsionaalseid asjaolusid.

B.g. Maksed

Ettevõtted ja otsemüüjad ei nõua otsemüüjatelt või võimalikelt otsemüüjatelt mõistlikust suuremate tasude maksmist mis tahes järgmise eest: toodete laoseis, sisenemistasud, frantsiisitasud, reklaammaterjalide tasud ning müügitoematerjalide või muud tasud, üksnes selleks, et saada õigus osaleda ettevõtte äritegevuses.

Ükski ettevõte ei nõua toodete ostmist taotlemisprotsessi osana, välja arvatud juhul, kui need sisalduvad stardikomplektis.  Otsemüüjaks saamisega seoses kehtestatud mis tahes tasud peavad olema otseselt seotud vastu pakutud materjalide, toodete või teenuste väärtusega. Stardipaketi kohustuslik ostmine mõistliku turuhinnaga on lubatud.

Mis tahes tasud, mida nõutakse otsemüüjaks saamisel või jäämisel, sealhulgas ettevõtte osutatavate mis tahes nõutavate lisateenuste eest (nt internetikoolitus, eCommerce või muu internetilahendus, konkreetsed müügirakendused või kindlad veebipoed, kui need on äritegevuseks hädavajalikud või kui ettevõte nõuab otsemüüjalt selliste teenuste hankimist, tarnekulud), kuuluvad juhul, kui otsemüüja lõpetab edasimüügi 30 päeva jooksul alates maksmisest, täielikult tagasimaksmisele (millest arvestatakse maha otsemüüja teenitud mis tahes komisjonitasu). Tagastatavad tasud piirduvad nende tasudega, mille otsemüüja maksis 30 päeva jooksul enne edasimüümise lõpetamist.

Keelatud on otsemüüjaks saamise või jäämise eest võetud tasude pealt makstavad mis tahes komisjonitasud, mis on tegelikult tasu otsemüüjate värbamise eest müügisüsteemi.

B.h. Eraelu puutumatuse austamine

Ettevõtted ja otsemüüjad võtavad otsemüüjatega ühendust üksnes mõistlikul viisil ja mõistlikel kellaaegadel, et vältida pealetükkivust ja järgida asjaomaseid riiklikke õigusakte (kui need on kohaldatavad). Otsemüüjad ja ettevõtted võtavad asjakohaseid meetmeid, et tagada tarbija, võimaliku tarbija või otsemüüja isikuandmete kaitse. Ettevõtted ja otsemüüjad ei tohi kuritarvitada otsemüüja privaatsfääri, sotsiaalset, intellektuaalset või emotsionaalset tundlikkust, mis viib ärakasutamiseni.

B.i. Mittediskrimineerimine

Võimalikud edasimüüjad saavad ettevõtete ärivõimalustes osaleda, ilma et neid diskrimineeritaks soo, rassi, etnilise kuuluvuse, usuliste või vaimsete tõekspidamiste või poliitiliste seisukohtade alusel. Ettevõtted keelavad kirjalikult segada omavahel mis tahes viisil äritegevust ja üht või mitut ülalmainitud eraeluosa.

B.j. Lattu paigutamine ja tagasiostmine

Ettevõtted ei nõua otsemüüjatelt tootevaru ostmist ebamõistlikult suurtes kogustes ega innusta neid seda tegema. Ettevõtted võtavad selgeid ja põhjendatud meetmeid, tagamaks, et otsemüüjad, kes saavad enda kaasatud inimeste müügimahtudelt hüvitist, tarbiksid ostetud tooteid või müüksid neid edasi, et neil oleks õigus hüvitist saada.

Kui seda nõutakse otsemüüja ja ettevõtte vahelise suhte lõppemisel, ostavad ettevõtted tagasi mis tahes müümata jäänud ja edasimüüdava tootevaru, reklaammaterjalid, müügitoematerjalid ja komplektid, mis on ostetud eelneva kaheteistkümne kuu jooksul, ning maksavad otsemüüjale tagasi algse kulu, millest on maha arvatud otsemüüjalt võetav käsitlustasu kuni 10% ostu netohinnast. Samuti võib ettevõte arvata maha kulud mis tahes hüvitiselt, mille otsemüüja on tagastatud kauba algsel ostul saanud. Selline varu tagasiostmise põhimõte tuleb otsemüüjatele selgelt teatavaks teha.

Kui ettevõte või müüja nõuab iseseisvalt müüjalt tootevaru või müügi abimaterjalide ostmist ebamõistlikult suurtes kogustes või innustab neid seda tegema, peetakse seda ebaausaks või pettuslikuks värbamistavaks.

B.k. Otsemüüja koolitus

Ettevõtted pakuvad adekvaatset väljaõpet ja koolitust, et otsemüüjad saaksid tegutseda eetiliselt. Koolituse võib korraldada mõistliku hinnaga või tasuta õppetundidena, kirjalike juhenditena, juhistena või audiovisuaalse materjalina. Ettevõtted ei tohi kasutada koolitusprogramme kasumikeskusena.

B.l. Teised materjalid

Ettevõtted keelavad otsemüüjatel turustada teistele otsemüüjatele mis tahes materjale, mida ettevõte ei ole heaks kiitnud ja mis ei ole kooskõlas ettevõtte põhimõtete ja protseduuridega.

Lisaks kehtib otsemüüjate kohta, kes müüvad ettevõtte heakskiidetud seaduslikult lubatud reklaam- või koolitusmaterjale kas paberil, elektroonilisel kujul või mis tahes muus vormis, järgmine: i) nad pakuvad üksnes materjale, mis vastab ettevõtte järgitavatele standarditele, ii) neil on keelatud nõuda teistelt otsemüüjatelt selliste materjalide müümist, iii) nad pakuvad müügitoematerjale mõistlike ja õiglaste kuludega, nii et otsemüüja ei saa märkimisväärset kasumit, ning kõnealused materjalid on üldiselt turul saadaolevate materjalidega samaväärsed, ja iv) nad pakuvad kirjalikke tagastamispõhimõtteid, mis on samad kui otsemüüja esindatava ettevõtte tagastamispõhimõtted.

Ettevõtted võtavad hoolikalt mõistlikke meetmeid, tagamaks, et otsemüüja koostatud müügitoe- ja sarnased materjalid vastavad käesoleva koodeksi sätetele ning et need ei ole eksitavad ega pettuslikud.

Keelatud on hüvitis, mida otsemüüja saab otsemüüjaks saamiseks või jäämiseks vajalike koolitus- ja reklaammaterjalide müügi eest, mis on tegelikult tasu otsemüüjate värbamise eest müügisüsteemi.

C. ETTEVÕTETE VAHELINE KÄITUMINE

C.a. Põhimõte

EDSA liikmesettevõtete tegevused üksteise suhtes peavad põhinema ausa konkurentsi printsiipidel.

C.b. Alavääristamine

Ettevõtted ei tohi ebaõiglaselt alavääristada ega lubada oma otsemüüjatel ebaõiglaselt alavääristada teise ettevõtte tooteid, müügi- ja turundusplaani või mis tahes muud spetsiifikat.

D. KOODEKSI JÄRELVALVE

D.a. Ettevõtete vastutus

Esmane vastutus Koodeksis esitatud tingimuste täitmise eest lasub konkreetsel ettevõttel. Koodeksis sätestatud mis tahes tingimuste rikkumiste ilmnemisel peavad ettevõtted tegema kõik endast oleneva, et kaebust rahuldada. Iga olemasolev ja tulevane liikmesettevõte peab määrama EDSA Koodeksi vastutava ametniku. Koodeksi vastutav ametnik vastutab oma ettevõttes Koodeksi täitmise edendamise eest ja vastab EDSA Koodeksi halduri küsimustele. Samuti tegutseb ta ettevõttes esmase kontaktisikuna ettevõtte sõltumatute müüjate, ettevõtte töötajate, klientide ja üldsuse teavitamisel EDSA Eetikakoodeksi põhimõtetest.

D.b. EDSA ülesanded

EDSA määrab kaebuste käsitlemiseks vastutava isiku. EDSA teeb kõik mõistlikud pingutused selleks, et kõik kaebused saaksid lahendatud.

D.c. Koodeksi haldur

EDSA määrab Koodeksi haldurina ametisse sõltumatu isiku või isikute rühma. Koodeksi haldur monitoorib selleks otstarbeks ettenähtud tegevustega antud Koodeksi järgimist ettevõtte poolt. Koodeksi haldur lahendab otsemüüja mis tahes rahuldamata kaebuse, mis tuleneb antud Koodeksis nimetatud tingimuste rikkumisest ja esitab iga-aastase aruande Koodeksi järgimise kohta.

D.d. Rakendatavad meetmed

Otsemüüja kaebuse korral seoses ettevõtte poolse Koodeksi rikkumisega võib Koodeksi haldur kehtestada sobilikke meetmeid, mis võivad muuhulgas olla otsemüüjate töölepingute või töösuhete lõpetamine antud ettevõttega, makstud summade tagasimaksmine, hoiatuste väljastamine otsemüüjatele või ettevõtetele või teised sobilikud meetmed ja nende meetmete avalikustamine.

D.e. Kaebuste käsitlemine

Ettevõtted, EDSA ja koodeksi haldur kehtestavad kaebuste menetlemise korra ja tagavad, et iga kaebuse laekumine kinnitatakse tavaliselt kahe nädala jooksul ning otsused tehakse kolme kuu jooksul alates sellest kuupäevast.

D.f. Ettevõtete kaebused

Ettevõtete kaebused teise ettevõtte või EDSA vastu lahendab Koodeksi haldur või sõltumatu vahekohtunik, järgides EDSA protseduure.

D.g. Kättesaadavaks tegemine

EDSA avalikustab Koodeksi ja tutvustab seda võimalikult ulatuslikult. Trükitud koopiad Koodeksist tehakse avalikkusele tasuta kättesaadavaks.