Lae alla pdf-vormingus:

EDSA Koodeks otsemüüjate suhtes


OTSEMÜÜGI ETTEVÕTETE KÄITUMISKOODEKS OTSEMÜÜJATE SUHTES, OTSEMÜÜJATE VAHEL JA ETTEVÕTETE VAHEL

A. ÜLDIST

A.a. Eesmärk

Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon, olles Seldia – Euroopa Otsemüügi Assotsiatsiooni liige, on vastu võtnud käesoleva otsemüügi ettevõtete käitumiskoodeksi otsemüüjate suhtes, otsemüüjate vahel ja ettevõtete vahel (siin ja edaspidi nimetatud „Koodeks“), mis põhineb Euroopa otsemüügi käitumiskoodeksil otsemüüjate suhtes, otsemüüjate vahel ja ettevõtete vahel. Koodeks sisaldab suhtlemisjuhiseid otsemüügi ettevõtete ja otsemüüjate vahel, erinevate otsemüüjate vahel ja erinevate otsemüügi ettevõtete vahel. Koodeksi eesmärgiks on kaitsta otsemüüjaid, edendada ausat konkurentsi vaba ettevõtluse tingimustes, esitada eetiliselt otsemüügi teenimisvõimalust ning parandada otsemüügi avalikku mainet, s.t. arusaama, et otsemüük tähendab kvaliteetsete toodete õiglastel tingimustel müüki tarbijatele.

A.b. Terminid

Terminitel on Koodeksis järgmised tähendused:

(1) Otsemüük: mis tahes müügimeetod, mille korral müüja, siin ja edaspidi nimetatud „otsemüüja“, selgitab või demonstreerib tooteid tarbijale väljaspool äriruume, tavaliselt tarbija enda kodus, teise tarbija kodus või tarbija töökohas.

(2) Tarbija: füüsiline isik, kes ostab tooteid eesmärkidel, mida võib lugeda väljapoole tema kauplemisala, äriala või elukutset jäävateks.

(3) EDSA – Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon: otsemüügi ettevõtete riiklik ühendus, mis esindab otsemüüjaid Eestis ja on Seldia – Euroopa Otsemüügi Assotsiatsiooni liige.

(4) Ettevõte: majandusüksus, mis kasutab oma kaubamärgiga või teenusemärgiga või identifitseeriva sümboliga seotud toodete turustamiseks otsemüügi levitussüsteemi ja on EDSA liige.

(5) Levitussüsteem: mis tahes organisatsioon ja meetodid, mis on mõeldud toodete turustamiseks.

(6) Otsemüüja: mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes on otsemüügi ettevõtte levitussüsteemi liige ja müüb selle ettevõtte tooteid või edendab või abistab nende müüki väljaspool äriruume, tavaliselt tarbija enda kodus, teise tarbija kodus või tarbija töökohas.

(7) Tulud: kogu sissetulek, mille otsemüüja teenib. Tulud võivad olla komisjonitasud, müügimarginaalid, kindlad summad, perioodijärgsed müügitulud, maksed, preemiad või muul kujul.

(8) Toode: materiaalsed või mittemateriaalsed kaubad või teenused, mis on mõeldud tarbijatele müümiseks.

(9) Ärimaterjalid: kaubad või teenused, mis on mõeldud otsemüüjatele abiks nende äritegevuste teostamisel ja arendamisel ning mis: (a) on mõeldud otsemüüjatele müümiseks või neile tasuta andmiseks ja (b) ei ole mõeldud tarbijatele edasimüümiseks.

(10) Makse: (a) sularahas tehtav makse või (b) ärimaterjalide ostmiseks tehtav makse, mida nõutakse otsemüüjalt otsemüügi ettevõtte levitussüsteemiga ühinemisel või perioodiliselt selles levitussüsteemis jätkuva osalemise tingimusena.

(11) Värbamine: tegevus, mille eesmärgiks on anda isikule võimalus saada otsemüüjaks.

(12) Koodeksi haldur: EDSA poolt määratud sõltumatu isik või organ, kes jälgib ettevõtete tegevuste vastavust Koodeksile ning lahendab Koodeksi alusel esitatud kaebusi.

A.c. Ettevõtted

Kõik EDSA liikmesettevõtted tõotavad järgida Koodeksit, mis on tingimus EDSA liikmekssaamisel ja edaspidisel liikmeksjäämisel. Kõik EDSA liikmesettevõtted peavad kuulutama avalikult oma EDSA liikmelisust ja käesoleva Koodeksi järgimist.

A.d. Otsemüüjad

Otsemüüjad ei ole otseselt antud Koodeksiga seotud, kuid ettevõtte levitussüsteemi liikmeksolemise tingimusena nõuab ettevõte neilt Koodeksist või sellistest käitumisreeglitest kinnipidamist, mis vastavad antud Koodeksi kriteeriumitele.

A.e. Eneseregulatsioon

Antud Koodeks on otsemüüjate eneseregulatsiooni meede. Koodeks ei ole õigusakt, kuid selle tingimustest kinnipidamine nõuab ettevõtetelt või otsemüüjatelt teatud eetilise käitumise kriteeriumit, mis vastab või ületab olemasolevaid juriidilisi nõudmisi. Antud Koodeksist mittekinnipidamine ei too endaga kaasa tsiviilvastutust või -kohustust. Ettevõtte ei ole pärast EDSA liikmelisuse peatamist enam antud Koodeksiga seotud. Sellegipoolest jäävad antud Koodeksi sätted kehtivateks sündmuste või tehingute suhtes, mis leidsid aset ettevõtte EDSA liikmeksoleku ajal.

A.f. Seadused

Ettevõtted ja otsemüüjad peavad järgima kõiki seadusest tulenevaid nõudeid. Seetõttu ei korda antud Koodeks kõiki seaduslikke kohustusi.

A.g. Standardid

Antud Koodeks sisaldab otsemüügi ettevõtete ja otsemüüjate eetilise käitumise juhiseid. Koodeksile on soovitatav viidata kui majandusharu standardile.

A.h. Territoriaalne mõju

EDSA tõotab, et EDSA liikmeseisuse eeltingimuseks ja liikmena püsimise eelduseks on nõustumine ühega järgmistest: riiklik Koodeks, kui ettevõte on riikliku DSA liige; Euroopa Koodeks, kui ettevõte tegutseb Euroopa Majanduspiirkonnas (EEA) ning ei ole riikliku DSA liige; ülemaailmne Koodeks, kui ettevõte tegutseb väljaspool EEAd ning ei ole riikliku DSA liige.

B. SUHTED OTSEMÜÜJATEGA

B.a. Otsemüüja nõustumine

Ettevõtted teavitavad kõiki oma otsemüüjaid antud Koodeksi sisust ja nõuavad neilt ettevõtte levitussüsteemi liikmeksolemise tingimusena antud Koodeksist või selle kriteeriumitele vastavatest käitumisreeglitest kinnipidamist.

B.b. Värbamine

Suhtluses tulevaste või olemasolevate otsemüüjatega ei tohi ettevõtted ega otsemüüjad kasutada eksitavaid, petlikke või ebaausaid värbamismeetodeid.

B.c. Äriinformatsioon

Ettevõtte poolt otsemüüjatele ja potentsiaalsetele otsemüüjatele edastatav informatsioon ärivõimalusest ja sellega kaasnevatest õigustest, kohustustest ja tüüpilistest kuludest peab olema täpne ja ammendav. Ettevõtte turundusplaan peab olema läbipaistev ja arusaadav ning ei tohi olla eksitav. Ettevõtted ei või jätta edasimüüjakandidaadile mis tahes muljet, mida ei ole võimalik kinnitada või anda lubadusi, mida ei ole võimalik täita. Ettevõtted ei tohi esitada edasimüüjakandidaadile pakutavaid müügivõimaluse eeliseid eksitaval või petlikul moel.

B.d. Tulud

Otsemüüja kõik tulud peale fikseeritud maksete peavad olema seotud tema enda läbimüügiga tarbijatele ja selliste otsemüüjate sarnaste läbimüükidega, kelle suhtes tal on toetamise ja motiveerimise kohustus. Samuti võivad otsemüüja tulude aluseks olla tema enda poolt või temaga eelnimetatud suhetes olevate otsemüüjate poolt tehtud mõistlikud ostud isiklikuks kasutamiseks või tarbimiseks. Ettevõtted ja otsemüüjad ei tohi esitada eksitaval moel oma otsemüüjate tegelikke või potentsiaalseid läbimüüke ega teenimisvõimalusi. Potentsiaalsele otsemüüjale antav info eeldatava tasu kohta peab olema realistlik ja täpne. Igasugune sissetuleku või läbimüügi suuruse esitamine peab põhinema dokumenteeritud faktidel.

B.e. Suhted

Ettevõtted peavad varustama oma otsemüüjad nende tegevuse alguses kirjaliku lepinguga, mille on allkirjastanud nii ettevõte kui ka otsemüüja või kirjaliku teatisega, mis sisaldab kõiki vajalikke üksikasju otsemüüja ja ettevõtte omavahelistest suhtest. Ettevõtted informeerivad oma otsemüüjaid nende seaduslikest kohustustest, kaasa arvatud vajalikest litsentsidest, registreerimistest ja maksudest. Ettevõtted ja otsemüüjad ei väärkasuta otsemüüja eraelu ega tema sotsiaalseid, intellektuaalseid või emotsionaalseid asjaolusid.

B.f. Maksed

Ettevõtted ja otsemüüjad ei küsi teistelt otsemüüjatelt või tulevastelt otsemüüjatelt põhjendamatult kõrgeid liitumistasusid, tasu reklaamtrükiste eest ega teisi makseid, mis on seotud ainuüksi ettevõtte levitussüsteemis osalemise õigusega.

Kõik tasud peavad olema mõistliku suurusega. Ettevõtted ja otsemüüjad ei pea kasutama muid tooteid peale stardipaketti. Lisa toodete ja teenuste tarne, ei pea olema kasum ettevõttele ja otsemüüjale.

Ettevõtted ja nende otsemüüjad ei luba selliste meetodite kasutamist, mille puhul otsemüüja maksab otsemüügi ettevõtte levitussüsteemis osalemise eest tasu ja saab tulu, mis põhineb tema poolt sellesse levitussüsteemi värvatud täiendavate otsemüüjate poolt makstavatel tasudel. Otsemüüjaks saamisega seoses kehtestatud mis tahes tasud peavad olema otseselt seotud vastu pakutud materjalide, toodete või teenuste väärtusega.

B.g Privaatsuse austamine

Ettevõtted ja otsemüüjad peavad otsemüüjaga  ühendust võtma mõistlikul viisil ja ajal, et vältida liigset pealetükkivust. Ettevõtted ja otsemüüjad peavad kaitsma kliendi, potensiaalse kliendi või otsemüüja poolt antud informatsiooni.

B.h. Taganemise õigus

Otsemüüjal peab olema võimalus vähemalt neliteist kalendripäeva jooksul temaga sõlmitud liikme lepingust taganeda ilma seejuures trahvi maksmata ja põhjust esitamata.

Selle õiguse teostamise periood peab algama liikme lepingu sõlmimise päevast. Otsemüüja peab ettevõtet oma lepingust taganemise otsusest kirjalikult teavitama.

Kui otsemüüja on rakendanud oma õigust lepingust taganeda, otsemüüja nõudmisel peab ettevõte ostma tagasi kõik tooted ja ärimaterjalid, mille otsemüüja oma tegevuste alguses ostis. Ettevõte peab tagastama ilma vastutasuta kõik otsemüüja poolt makstud summad. Samas ei ole ettevõte kohustatud ostma tagasi tooteid ja ärimaterjale, mis ei ole originaalpakendis, uued ja kasutamata.

B.i. Tagasiostmine

Sõltumata otsemüüja õigusest lepingust taganeda (B.g) peab ettevõte juhul, kui otsemüüja otsustab ettevõttega suhte lõpetada, ostma otsemüüjalt tagasi kõik otsemüüja poolt eelmise kaheteistkümne kuu jooksul ostetud tooted. Nimetatud tagasiostu puhul peab otsemüüja saama tagasi vähemalt 90% ostuhinnast miinus kõik tulud või soodustused, mille otsemüüja tagastatavate toodete ostmisel sai. Samas ei ole ettevõte kohustatud ostma tagasi tooteid:

-mis ei ole originaalpakendis, uued ja kasutamata;

– nad ei saa tooteid uuesti ära müüa või kasutusaeg on aegumas;

See tagasiostu poliitika peab olema selgelt edastatud otsemüüjatele.

B.j. Inventar

Ettevõtted ei või otsemüüjatelt nõuda või julgustada neid tooteid välja ostma põhjendamatult suurtes kogustes või tooteid regulaarselt ostma kui neid koguseid ei ole tõenäoliselt võimalik mõistliku aja jooksul ära tarbida või müüa. Sobiva toodete koguse väljaselgitamisel peab arvesse võtma inventari ja realistlike müügivõimaluste suhet, toodete konkurentsivõimelisust ja turukeskkonda ning ettevõtte tootetagastuse ja tagasimaksmise põhimõtteid.

B.k. Aruanded

Ettevõtted peavad varustama otsemüüjaid perioodiliste aruannetega, mis kajastavad vastavalt läbimüüki, tellimusi, tasu puudutavaid üksikasju, komisjonitasusid, preemiaid, allahindlusi, saadetisi, tellimuste tühistamisi, ja muud asjakohast informatsiooni, vastavalt ettevõtte ja otsemüüjate omavahelistele kokkulepetele. Kogu väljamakstav raha kantakse üle ja mis tahes mahaarvamised arvutatakse vastavalt kaubanduses kehtivatele mõistlikele määradele.

B.l. Otsemüüja koolitus

Ettevõtted pakuvad adekvaatset väljaõpet ja koolitust, et otsemüüjad saaksid tegutseda eetiliselt. Koolituse võib korraldada mõistliku hinnaga või tasuta õppetundidena, kirjalike juhenditena, juhistena või audiovisuaalse materjalina. Ettevõtted ei pea kasutama koolituseprogramme eraldi tuluüksustena.

B.m. Teised materjalid

Ettevõtted ei tohi lubada otsemüüjatel turustada või nõuda, et nad müüksid teistele mis tahes materjale, mis on ettevõtte poliitika ja protseduuridega vastuolus. Otsemüüjad, kes müüvad ettevõtte poolt heakskiidetud reklaam- või koolitusmaterjale, kas füüsilisel või elektroonilisel kujul, (i) peavad kasutama ainult selliseid materjale, mis vastavad ettevõtte poolt järgitavatele kriteeriumitele, (ii) peavad hoiduma muutmast selliste müügiabimaterjalide ostmist kohustuslikuks nende poolt värvatud otsemüüjatele, (iii) peavad pakkuma müügiabimaterjale mõistliku ja õiglase hinna eest, mis on võrdne sarnaste turul pakutavate materjalide hinnaga ning (iv) peavad väljastama kirjalikult samasugused tagastamistingimused, mida pakub ettevõte, keda otsemüüja esindab. Ettevõtted peavad hoolsalt ning mõistlikus ulatuses kasutusele võtma meetmed, mis tagavad, et otsemüüjate poolt koostatavad müügiabi materjalid vastavad antud Koodeksi sätetele ning ei ole eksitavad ega petlikud.

C. ETTEVÕTETE VAHELINE KÄITUMINE

C.a. Põhimõte

EDSA liikmesettevõtete tegevused üksteise suhtes peavad põhinema ausa konkurentsi printsiipidel.

C.b. Ärameelitamine

Ettevõtted ja otsemüüjad ei tohi süstemaatiliselt üritada ära meelitada või tülitada mõne teise ettevõtte otsemüüjaid.

C.c. Alavääristamine

Ettevõtted ei tohi ebaõiglaselt alavääristada ega lubada oma otsemüüjatel ebaõiglaselt alavääristada teise ettevõtte tooteid, müügi- ja turundusplaani või mis tahes muud spetsiifikat.

D. KOODEKSI JÄRELVALVE

D.a. Ettevõtete vastutus

Esmane vastutus Koodeksis esitatud tingimuste täitmise eest lasub konkreetsel ettevõttel. Koodeksis sätestatud mis tahes tingimuste rikkumiste ilmnemisel peavad ettevõtted tegema kõik endast oleneva, et kaebust rahuldada. Iga olemasolev ja tulevane liikmesettevõte peab määrama EDSA Koodeksi vastutava ametniku. Koodeksi vastutav ametnik vastutab oma ettevõttes Koodeksi täitmise edendamise eest ja vastab EDSA Koodeksi halduri küsimustele. Samuti tegutseb ta ettevõttes esmase kontaktisikuna ettevõtte sõltumatute müüjate, ettevõtte töötajate, klientide ja üldsuse teavitamisel EDSA Eetikakoodeksi põhimõtetest.

D.b. EDSA ülesanded

EDSA määrab kaebuste käsitlemiseks vastutava isiku. EDSA teeb kõik mõistlikud pingutused selleks, et kõik kaebused saaksid lahendatud.

D.c. Koodeksi haldur

EDSA määrab Koodeksi haldurina ametisse sõltumatu isiku või isikute rühma. Koodeksi haldur monitoorib selleks otstarbeks ettenähtud tegevustega antud Koodeksi järgimist ettevõtte poolt. Koodeksi haldur lahendab otsemüüja mis tahes rahuldamata kaebuse, mis tuleneb antud Koodeksis nimetatud tingimuste rikkumisest ja esitab iga-aastase aruande Koodeksi järgimise kohta.

D.d. Rakendatavad meetmed

Otsemüüja kaebuse korral seoses ettevõtte poolse Koodeksi rikkumisega võib Koodeksi haldur kehtestada sobilikke meetmeid, mis võivad muuhulgas olla otsemüüjate töölepingute või töösuhete lõpetamine antud ettevõttega, makstud summade tagasimaksmine, hoiatuste väljastamine otsemüüjatele või ettevõtetele või teised sobilikud meetmed ja nende meetmete avalikustamine.

D.e. Kaebuste käsitlemine

Ettevõtted, EDSA ja Koodeksi haldur töötavad välja kaebuste käsitlemise protseduurid ja tagavad, et iga kaebuse saamist kinnitatakse kiiresti ja otsused tehakse mõistliku aja jooksul.

D.f. Ettevõtete kaebused

Ettevõtete kaebused teise ettevõtte või EDSA vastu lahendab Koodeksi haldur või sõltumatu vahekohtunik, järgides EDSA protseduure.

D.g. Kättesaadavaks tegemine

EDSA avalikustab Koodeksi ja tutvustab seda võimalikult ulatuslikult. Trükitud koopiad Koodeksist tehakse avalikkusele tasuta kättesaadavaks.