Privaatsuspoliitika

ERAELU PUUTUMATUSE PÕHIMÕTTED

Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon tagab, et kõiki veebisaidil www.edsa.ee esitatud isikuandmeid töödeldakse seaduslikul, õiglaselt ja läbipaistval viisil. Isikuandmeid kogutakse üksnes käesolevates põhimõtetes täpsustatud ja sõnaselgelt kindlaks määratud eesmärkidel ning neid ei töödelda nimetatud eesmärkidega kokkusobimatul viisil.

PÕHITINGIMUSED

Eraelu puutumatuse põhimõtted – isikuandmete töötlemise eeskirjad ja teave küpsiste kasutamise kohta, mis postitatakse veebisaidile www.edsa.ee.

Veebisait – aadressil www.edsa.ee asuv veebisait, millel külastaja saab teha elektroonilisi päringuid ning kus on esitatud tarbija kaebusevorm ja kontaktivorm.

Vastutav töötleja – juriidiline või füüsiline isik, kes üksi või ühenduses teistega kehtestab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevates eraelu puutumatuse põhimõtetes täidab vastutava töötleja rolli Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon, juriidilise isiku kood: 80142323, registrijärgne asukoht: Roosikrantsi tn 9, Tallinn, Harjumaa 10119, kontaktteave: info@edsa.ee.

Andmesubjekt – veebisaidi www.edsa.ee külastaja, kelle isikuandmeid vastutav töötleja elektrooniliste päringute käsitlemisel haldab.

Isikuandmed – isikuandmed, mida haldab vastutav töötleja ning mis võimaldavad veebisaidi külastajat tuvastada, sealhulgas, kuid mitte ainult, nimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja muu.

Andmehaldus – isikuandmetega tehtav mis tahes toiming: kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine (lisamine või redigeerimine), kasutamine, kustutamine või muu toiming või toimingute kogum.

Nõusolek – andmesubjekti vabalt väljendatud akt, mille teel ta nõustub oma isikuandmete töötlemisega.

ÜLDSÄTTED

Käesolevates põhimõtetes nähakse ette üldsätted isikuandmete kogumise, talletamise ja haldamise kohta.

Kui andmesubjekt väljendab nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks, esitades päringu/kaebuse või jätkates meie saidi sirvimist, eeldatakse, et ta on käesolevate eraelu puutumatuse põhimõtetega tutvunud.

Käesolevatele eraelu puutumatuse põhimõtetele pääsete igal ajal juurde veebisaidil www.edsa.ee.

ISIKUANDMETE KOGUMISE, TALLETAMISE JA KASUTAMISE TOIMINGUD

Andmesubjekt nõustub, et kui ta esitab tarbija kaebusevormi / kontaktivormi, töötleb andmehaldaja tema esitatud isikuandmeid kaebuse käsitlemiseks või elektroonilisele päringule või e-kirjale vastamiseks.

Kui Te külastate meie veebisaiti, kogume ka teavet meie veebisaidi Teie-poolse kasutuse kohta. Küpsiste kohta saate rohkem lugeda jaotisest „Küpsised“.

Me võime saada Teie kohta teavet avalikest ja kommertsallikatest (nagu kohaldatavate seadustega lubatud) ning seostada seda muu teabega, mida me Teie käest või Teie kohta saame. Samuti võime saada Teie kohta teavet kolmandatest isikutest sotsiaalvõrgutiku teenustelt, kui Te logite sisse näiteks oma Facebooki konto kaudu.

Me säilitame Teie isikuandmeid vaid seni, kuni see on vajalik nende töötlemiseks, või kui seadusega nähakse ette pikem andmete säilitamise tähtaeg, siis seni, kuni see on seadusega ette nähtud.

Vastutav töötleja kohustub töödeldud isikuandmeid kolmandatele isikutele mitte avaldama, välja arvatud järgmistel juhtudel:

– kui andmesubjekt on andnud isikuandmete avaldamiseks nõusoleku;

– õiguskaitseasutustele vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele;

– kui see on vajalik kuritegude ennetamiseks või uurimiseks.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjekt annab vastutavale töötlejale õiguse koguda, hallata, töödelda ning säilitada isikuandmeid käesolevates eraelu puutumatuse põhimõtetes osutatud ulatuses ja otstarvetel.

Kui andmesubjekt on oma isikusamasust nõuetekohaselt tõendanud, esitades kas isikut tõendava dokumendi või selle dokumendi notariaalselt tõendatud koopia, on tal õigus nõuda meie kinnitust tema isikuandmete töötlemise kohta ning nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele, mida me töötleme.

Kui vastutav töötleja saab andmesubjektilt seadusekohase taotluse pääseda juurde enda isikuandmetele, vastab ta 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates taotluse saamisest.

Andmesubjektil on õigus tühistada igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks ning samuti nõuda vastutavalt töötlejalt kõigi endaga seotud andmete kustutamist. Seda sätet aga ei kohaldata juhul, kui seaduse kohaselt nõutakse vastutavalt töötlejalt andmete säilitamist.

KÜPSISED

Kui külastate veebisaiti www.edsa.ee, soovime Teile pakkuda Teie vajadustele kohandatud sisu ja funktsioone. Selleks on vaja küpsiseid. Need on väikesed infofailid, mis salvestatakse teie veebisirvijasse. Need aitavad vastutaval töötlejal tunda Teid ära kui meie veebisaidi varasemat külastajat, salvestada Teie veebisaidi-külastuse ajaloo ning sisu vastavalt kohandada. Samuti aitavad küpsised tagada veebisaitide sujuva toimimise, võimaldavad jälgida meie veebisaitide külastuste kestust ja sagedust ning ka koguda statistikateavet veebisaidi külastajate arvu kohta. Nende andmete analüüsimise abil saame oma veebisaite täiustada ning muuta neid Teile kasutajasõbralikumaks.

Enne kui hakkate meie veebisaiti kasutama, peame Teilt saama nõusoleku kasutada küpsiseid. Sel põhjusel kuvatakse meie veebisaidil aken, millega teavitatakse Teid küpsiste kasutamisest ning palutakse Teil küpsistega nõustumiseks klõpsata valikule „NÕUSTUN“. Kui Te ei nõustu, aga jätkate veebisaidi sirvimist, käsitatakse seda nii, nagu oleksite küpsistega nõustunud.

Te saate otsustada, kas soovite küpsistega nõustuda. Kui Te ei nõustu küpsiste salvestamisega oma arvutisse või muusse lõppseadmesse, saate muuta oma veebisirvija seadistusi ning keelata küpsised või lubada/keelata neid iga kord eraldi. Võtke aga palun arvesse, et mõnel juhul võib see muuta veebisirvimise aeglasemaks, piirata teatud veebisaitide funktsioone või takistada juurdepääsu veebisaidile.

Lisateavet küpsiste kohta saate siit:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

ERAELU PUUTUMATUSE PÕHIMÕTETE MUUTMINE

Vastutaval töötlejal on õigus eraelu puutumatuse põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta. Põhimõtete muudatused või täiendused jõustuvad nende avaldamise päeval, st päeval, mil need postitatakse veebisaidile www.edsa.ee. Kui Te logite sisse või kasutate meie sisu ja/või teenuseid, siis eeldame, et olete eraelu puutumatuse põhimõtete uute nõuetega nõustunud. Eraelu puutumatuse põhimõtete uusim versioon on alati kättesaadav aadressil www.edsa.ee.

LÕPPSÄTTED

Eraelu puutumatuse põhimõtteid vaadatakse läbi kord 2 (kahe) aasta järel ning ajakohastatakse vastavalt vajadustele.

Käesolevad eraelu puutumatuse põhimõtted jõustuvad 18. märtsil 2019. aastal ning on avalikult kättesaadavad aadressil www.edsa.ee.

Kõrgeimad eetika standardid

Parimad otsemüügi äri praktikad

Vaata EDSA Eetikakoodeksit →

Top